DET LILLE TEATERS VEDTÆGTER

§1 Navn
Institutionens navn er "Det lille Teater". Institutionens hjemsted er Flensborg. Institutionen blev stiftet i 1966. Den er tilsluttet "Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

§ 2 Formål Institutionens formål er at fremme og formidle dansk teater, kultur og sprog i Sydslesvig. Formålet skal realiseres hovedsagligt ved at give børn, unge og voksne mulighed for indøvelse og opførelse af teaterstykker og andre former for kunstnerisk udtryk.  

§ 3 Almennyttighed Institutionen tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet ”Steuer- begünstigte Zwecke” i ”Abgabenordnung”. Institutionen arbejder uegennyttigt; dens formål er ikke primært egen økonomisk. Institutionens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af institutionens midler. Institutionen må ikke begunstige nogen person gennem udgifter, som falder uden for institutionens formål eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.  

§ 4 Medlemmer Som medlem kan optages enhver naturlig eller juridisk person, der tilslutter sig institutionens formål og anerkender nærværende vedtægter. Der skelnes mellem aktive og støttemedlemmer. Aktivt medlem er enhver, der er eller har været aktiv tilknyttet teaterets arbejde inden for de seneste 5 år.  

§ 5 Kontingent Generalforsamlingen fastsætter kontingenternes størrelse.  

§ 6 Regnskabsår og revision Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabets revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen skiftevis for to år ad gangen.  

§ 7 Generalforsamling Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Flensborg Avis samt ved opslag på "Hjemmet" og på institutionens webside med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage får generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 10 år.  

§ 8 Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde:
1. Valg af en ordstyrer
2. Fremlæggelse af det reviderede beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Drøftelse af og afstemning om beretning og regnskab
5. Behandling af indkomme forslag
6. Forslag til arbejdet for de kommende sæsoner
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelse: i lige år formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem i ulige år kasserer, ungdomsleder og et bestyrelsesmedlem
9. Valg af en af revisorerne
10. Eventuelt  

§ 9 Ekstraordinært generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.  

§ 10 Bestyrelsen Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges af en generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen er såvel økonomisk som kunstnerisk ansvarlig over for generalforsamlingen og fastlægger sæsonplanerne ud fra de givne kunstneriske og økonomiske muligheder. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin arbejdsfordeling og kan tilknytte personer udefra til varetagelse af særlige opgaver  

§ 11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver en generalforsamlings beslutning, og de skal vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

§ 12 Institutionens opløsning En opløsning af institutionen kan kun ske, når ¾ af de afgivne gyldige stemmer afgives til fordel herfor på to generalforsamlinger, hvoraf den sidste generalforsamling afholdes tidligst 4 og senest 8 uger efter den første. Forslag om institutionens opløsning skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

§ 13 Anvendelse af midler I tilfælde af institutionens opløsning eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder institutionens midler og ejendele Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. til umiddelbar og udelukkende anvendelse til almennyttige formål.  

§ 14 Ikrafttræden Disse vedtægter blev vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2007 på ”Hjemmet” i Flensborg og træder umiddelbart herefter i kraft. Samtidigt ophæves de hidtidige vedtægter fra d. 13. maj 2004.